top of page

Om oss

Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse støtter allmennyttige formål og tiltak som kommer mange til gode, hovedsaklig innen fysisk aktivitet, friluftsliv og kultur.
 

Ønsker du å søke om støtte?
Da må tiltaket du søker med være i Nordmøre og Romsdal, Trøndelag eller Nord-Norge, og du må sjekke at det oppfyller våre kriterier.

Organisasjon
Stiftelsen består av daglig leder og et styre som fatter vedtak om økonomisk støtte fire ganger i året.

Nye styremedlemmer blir oppnevnt av førstelagmann i Frostating lagmannsrett etter innstilling fra det sittende styret.

Historie
Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse ble etablert i 2001 med en grunnkapital på kr 358 725 731,21 og har en historie som strekker seg helt tilbake til 1907. Da ble Den Nordenfjelske Bykredittforening stiftet for å kunne gi huslån til innbyggere i byer og bymessige strøk fra Molde i sør til Kirkenes i nord. 

I 1986 ble utlånsvirksomheten overtatt av det som i dag heter BN Bank, og noen år senere ble foreningsdelen omgjort til en stiftelse som hvert år gir økonomisk støtte til allmennyttige formål.

Formål
For at et tiltak skal anses som allmennyttig legger vi vekt på at det kommer mange mennesker til gode og ikke er for snevert. Stiftelsen vil i hovedsak støtte tiltak som inkluderer frivillig innsats.

Administrasjon

Dag Ivar Thobroe

Daglig leder

E-post: dag.ivar.thobroe@bykreditt.no

Tlf: 994 25 520

Styre

Anker 1

Hermod Fledsberg

Styreleder

 

Dina Von Heimburg

Styremedlem

Stig Helberg

Styremedlem

Eli Ystad

Styremedlem

Egil Matsen

Styremedlem

bottom of page